UTLÅN av klubbutstyr

REGLER FOR UTLÅN AV KLUBBUTSTYR

 1. Medlemmer må ha betalt medlemskontingent til BSI-Padling før:

  1. Det blir gitt tilgang til naustet.

  2. Utstyr er tilgjengelig for utlån.

 2. Medlemmer uten kajakkplass må henvende seg til utnevnte kontaktpesoner i BSI Padling for å få tilgang. Tilgang blir gitt per gang.

 3. Medlemmer som leier kajakkplass i naustet, og har tilgang til naustet, skal følge de samme reglene som øvrige medlemmer ved lån av klubbens utstyr.

 4. Låneperioden av klubbutstyr begrenses til maks 2 døgn.

 5. Lån av klubbutstyr begrenses også til kun å gjelde personlig bruk, dvs. en kajakk, et spruttrekk, 2 stk. årer, en vest, en hjelm og en jakke/drakt.

 6. Forhåndsreservasjon av klubbutstyr vil ikke være mulig

 7. Medlemmer som ønsker å låne klubbutstyr må alltid registrere dette inn i loggen i naustet, slik at BSI Padling til enhver tid har oversikt over hva som er utlånt, til hvem og når.

 8. Fellesaktiviteter i klubben har prioritet og førsterett til klubbens utstyr, og utlån vil da bli basert på tilgjengelig utstyr etter at fellesaktivitetens behov er dekket.

 9. Medlemmer som låner utstyr må sørge for følgende:

  1. At døren til naustet er lukket og låst etter utstyr er hentet ut/levert inn

  2. At utstyret blir rengjort (spylt) etter bruk. Padlebekledning bør etter skylling vrenges og henges opp med innsiden ut slik at innsiden tørkes først.

  3. At feil og mangler blir rapportert inn til Naust- eller Materialansvarlig både før og etter bruk. Se Sjekkliste for kajakkhelse for mer informasjon.

  4. At BSI Padling orienteres når utstyret er levert tilbake v/ registrering/utsjekk i logg.

 10. Medlemmer er ansvarlig for utstyret under hele perioden dette blir lånt fra klubben, og skal sørge for at dette håndteres forsvarlig. Medlemmer som låner utstyr vil bli holdt ansvarlig for tap, og skader som følge av uvettig bruk.

 11. Medlemmer som bryter reglene skal bli varslet skriftlig med en advarsel

 12. Etter andre gangs advarsel vil medlemmet bli ekskludert fra ordningen, og ikke lenger bli gitt tilgang til naustet.

Sjekkliste for utlån av klubbutstyr:

 1. Etter at utstyr er valgt ut, kontroller tilstanden til utstyret. Gi beskjed til material ansvarlig hvis det er mangler/defekt/skader.
 2. Noter i logg dato, navn, turmål, planlagt varighet (til-fra dato. NB! Maks 2 dager for lån av klubbutstyr). Merk også av på hvilke type utstyr du låner, og navn/nummer på kajakk.
 3. Ved retur og innlevering:
  1. Skyll utstyret godt. Kajakker skal skylles og tømmes for vann. Annet utstyr skylles og henges opp ute for å dryppe av litt før det henges tilbake på plass.
  2. Sett kajakk på plass
  3. Heng opp spruttrek, vest, årer, hjem og evt. drakt
  4. Noter i logg at utstyr er returnert
  5. Kontakt materialansvarlig hvis det er skader på innlevert utstyr. Se Sjekkliste for kajakkhelse for mer informasjon.

en kajakklubb i Bergen