Vedtekter

§1 Navn og formål.
BSI padling er en organisasjontilknyttet BSI og NPF. Klubben har som formål å skape kontakt mellom padleinterresserte og å virke for deres interresser. Klubben vil søke å fremme en padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved sjøen.

§2 Medlemmer.
Alle som har fylt 18 år kan bli medlemmer av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent.

§3 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Årsmøtet annonseres 1 måned på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før møtet. Årsmøtepapirer legges ut på nettsiden «bsipadling.no» og sendes ut på maillistene ei uke før møtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
Godkjenner innkalling og dagsorden
Velger møteleder og sekretær
Behandler årsmeldinga
Behandler revidert regnskap
Behandler innkomne forslag
Behandler saker som er nevnt i innkallinga
Fastsetter kontingent
Fastsetter naustleie
Behandler budsjett
Årsmøtet velger styre på 7 medlemmer, 1 varamedlem og valgkomite. Styret konstituerer seg selv, men formannen velges separat. Valg foregår skriftlig.
Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall.


§4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når 2/3 av styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 2 ukers varsel.

§5 Styret
Styret skal:
Iverksette vedtak og bestemmelser.
Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
Representere klubben utad.
Stå for informasjon til medlemmene fortrinnsvis gjennom nettsiden og maillistene.
Styret skal holde møter når leder eller et flertall av styret forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styremedlemmene har gratis medlemskap det året de sitter i styret.


§6 Naustet
Naustansvarlig og resten av styret er ansvarlige for den daglige drift.
Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som ikke har betalt årets naustleie eller kontingent innen 1. april, mister naustplassen.
Medlemsmøtet godkjenner separate naustregler. Medlemmer som bryter naustreglene, kan bortvises fra naustene for kortere eller lengre tid.


§7 Båter og andre eiendeler.
Båter med tilbehør kan lånes av medlemmene på klubbarrangement. Ved salg av gamle båter eller annet av klubbens utstyr, skal styret avertere dette til medlemmene først.


§8 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

en kajakklubb i Bergen